Gerechtelijk en executie traject

Ondanks een duidelijke waarschuwing heeft uw debiteur niet betaald na het minnelijk traject. (zie incasso)

Wat nu?
Reinders & Partners adviseert u nu over de te nemen stappen, waarbij wij erop toezien dat geen onnodige kosten worden gemaakt. 
Een gerechtelijke procedure begint met het uitreiken van de dagvaarding.
De opdrachtgever wordt gevraagd een voorschot over te maken voor het aan ons in rekening gebrachte griffierecht. Dat voorschot wordt bij afwikkeling van het dossier weer met de opdrachtgever verrekend. Vaak is een dagvaarding al voldoende voor de debiteur om alsnog te betalen of te gaan regelen. Is dat niet het geval, dan voeren wij de procedure voor u, waarbij zonodig een zeer ervaren advocaat/jurist opdrachtgevers,  namens ons kantoor, bijstaat. 

Wijst de rechter de vordering toe, dan ontvangt de debiteur om te beginnen een schriftelijk bevel (betekening) van Reinders & Partners Gerechtsdeurwaarders om aan de inhoud van het vonnis te voldoen.

Geeft de debiteur binnen de gestelde termijn geen gehoor aan dit bevel en komt er geen betalingsafspraak, dan wordt door Reinders & Partners Gerechtsdeurwaarders beslag gelegd.
Daarbij moet u denken aan beslag op inkomen,  waaronder sociale uitkeringen, beslag en verkoop van roerende- en/of onroerende goederen van de debiteur en aan beslag op banktegoeden.
De tenuitvoerlegging van vonnissen doen we effectief, kostenbewust maar altijd correct. Mocht blijken dat er bij een debiteur, tijdelijk, geen verhaalsmogelijkheden zijn, dan kunnen de activiteiten in nader overleg met u tijdelijk worden gestaakt. We blijven de debiteur en zijn inkomsten echter op de voet volgen. Zodra er alsnog verhaalsmogelijkheden zijn, informeren wij u daarover en bepalen we de vervolgacties. Alles in goed overleg met u als opdrachtgever