REKENTOOLS

Beslagvrije voet
Welk deel van van uw inkomsten blijft vrij van beslag?
Bereken de beslagvrije voet bij een loonbeslag met de rekentool die te vinden is op: http://www.kbvg.nl/beslagvrijevoet
Het is van belang dat u alle gegevens omtrent inkomsten en uitgaven aan de deurwaarder verstrekt zodat zoveel mogelijk rekening
kan worden gehouden met uw persoonlijke omstandigheden bij het vaststellen van de beslag vrije voet.

Wet incassokosten (WIK)
Bij de aanmaning moet het bedrag dat als vergoeding voor de incassokosten in rekening wordt gebracht, expliciet worden vermeld.
Dit bedrag moet in overeenstemming zijn met de maximale vergoeding. Aan de consument moet in de schriftelijke ingebrekestelling altijd
een termijn van 14 dagen worden geboden om alsnog de vordering te voldoen zonder dat de incassokosten verschuldigd worden. LET OP: onlangs heeft de Hoge Raad bepaald dat voor de zgn. 14-dagen brief de volgende tekst is vereist:

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag van € [vul hier het totale openstaande saldo in] alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen te betalen over te maken op onze bankrekening [vul hier uw bankrekeningnummer in] onder vermelding van uw klantnummer en factuurnummer(s). De termijn van 14 dagen vangt aan twee dagen na de verzenddatum die bovenaan deze brief vermeld staat . Binnen deze periode kunt u uw schuld kosteloos betalen. Blijft u met tijdige betaling in gebreke dan zijn wij genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven. De hiermee gepaard gaande incassokosten komen conform het “Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten” voor uw rekening. Deze kosten bedragen €[vul hier de incassokosten in, berekend over de gehele schuld].

Bent u btw-plichtig dan mag de btw over de incassokosten niet bij de debiteur in rekening worden gebracht, vandaar dat u hier twee
voorbeeld brieven aantreft:

1. Voor btw-plichtigen (u kunt in rekening gebrachte btw verrekenen met de fiscus)
2. Voor niet-btw-plichtigen ( u kunt de in rekening gebrachte btw niet verrekenen met de fiscus)
    
Per 1 juli 2012 is de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) van kracht. Met onderstaande rekentool kunt u berekenen
welke incassokosten er berekend mogen worden over een openstaande factuur c.q. openstaande facturen.

         
Factuurbedrag:         
    BTW Totaal
Over de eerste:            €2.500 (15%)
Over de volgende:        €2.500 (10%)
Over de volgende:        €5.000 (5%)
Over de volgende:        €190.000 (1%)
Over het meerdere:      €800.000 (0,5%)
         
  Incassokosten exclusief BTW  
    BTW 21%  
  Incassokosten inclusief BTW